O contexto do cambio
 

A traxectoria da evolución da normativa do galego é complexa. Tres diferentes visións da nosa relación da lingua co portugués crearon asímesmo cadansúa proposta sobre como debemos escribir a nosa lingua. Serafín Alonso, experto na evolución do estándar do galego, explícanos as principais posturas en conflicto e a evolución da normativa.

AS POSTURAS EN CONFLICTO

Nunha síntese extrema diferenciamos, na actualidade, tres correntes básicas. Unha primeira, autonomista, que considera o galego un idioma independente. Outra, reintegracionista, que o considera integrado nun diasistema con tres estándares (galego, portugués, brasileiro). E unha terceira que o xulga un dialecto asilvestrado, sen outra posibilidade de escrita culta có padrón portugués (exclusivismo lusista).

Autonomismo.-
Distinguimos nel dúas tendencias:

Oficialismo.- (En Galicia, en galego). Non é mester ser sociolingüista experto para decatarse de que os galegos e as galegas que aceptan como válida e xustificada a normativa elaborada polo ILG e a RAG constitúen a inmensa maioría (académica e extracadémica) da poboación.

Reintegracionismo de mínimos.
- (Na Galiza, en galego). Tamén coñecido como normativa de concórdia, vía media ou terceira vía. A súa distancia verdadeira con respecto á ortodoxia oficialista foi sempre máis extralingüística ca estrictamente ortográfica.

Reintegracionismo.- (Na Galiza, em galego). Continuador do autodenominado reintegracionismo de máximos, postula unha maior aproximación ó portugués (uso de g e j, lh e nh; sufixo -çom...). Perdeu forza nos últimos anos polo avance do exclusivismo lusista e a mellor aceptación acadada polos "mínimos".

Exclusivismo lusista.- (Na Galiza, em português) Improvisamos esta etiqueta para designar ós que defenden como único estándar posible para Galicia o portugués, que debe ser adoptado polos galegos de forma plena e sen reservas.

oco ¿Como se escribe?
Pincha aquí para ver un cadro coas diferencias ortográficas de cada unha destas normativas do galego.O MOMENTO ACTUAL

Unha hipotética converxencia do reintegracionismo de mínimos na corrente maioritaria, que algúns anuncian como inminente, non remataría coas críticas ó autonomismo, pero a relevancia simbólica dunha acción deste tipo podería ser apreciada positivamente por un grupo reducido pero influente de cultivadores do galego.

En realidade, non consistiría noutra cousa que outorgar sanción oficial a unha aproximación que, no teórico e no práctico, leva anos en marcha (pensemos, p.e., na tendencia que se albisca na revisión da normativa oficial de 1995 ou na ortografía adoptada nos últimos anos pola AS-PG nas súas publicacións).

De chegar a callar finalmente, as iniciativas para conseguir implantar en Galicia un estándar superposto (portugués, castelán) non cesarían. Nin tampouco os cuestionamentos verbo da idoneidade da escrita oficial (sexa a que for). Pero unha reagrupación táctica dos usos gráficos reforzaría o centro normativo e permitiría compartir tempo e aliar esforzos noutras frontes do noso conflicto lingüístico onde se libran batallas ben máis decisivas para o futuro da lingua


SERAFÍN ALONSO PINTOS (Bonn, 1969).
Licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa pola Universidade de Santiago de Compostela. Colabora desde hai anos con diversas publicacións (Grial; Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca; Boletín do Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística do Consello da Cultura Galega). No ano 2000 gañou o VI Premio de Ensayo de Catalán, Gallego y Vasco da UNED co traballo Para unha historia do estándar galego. As propostas do período 1966-1980. Traballa como profesor de ensinanza secundaria e na actualidade prepara a súa tese de doutoramento sobre o proceso de estandarización do galego.

 

CRONOLOXÍA DA EVOLUCIÓN DA NORMATIVA

1951-1970. A "normativa Galaxia" constitúe a referencia básica das décadas dos 50 e 60 do século XX. 1970. A Real Academia Galega (RAG) publica unhas Normas ortográficas do idioma galego, que completa un ano despois cunhas igualmente breves consideracións morfolóxicas.

1971. O Instituto da Lingua Galega (ILG) presenta o primeiro número do seu manual de lingua (Galego 1, 2, 3), que amplía e matiza a proposta académica.

1973. O filólogo portugués Manuel Rodrigues Lapa publica "A recuperação literária do galego", considerado por moitos fundacional na defensa da asunción do portugués como lingua culta dos galegos.

1977. A Universidade de Santiago publica as Bases prá unificación das normas lingüísticas do galego, o texto de máis plural consenso e maior rigor filolóxico do período preestatutario.

1979. Primeira aparición, ciclostilada, das Orientacións para a escrita do noso idioma, da Asociación Sócio-Pedagóxica Galega (AS-PG). Na súa versión de 1980 constitúe a referencia máis coñecida do reintegracionismo "de mínimos".

1980. A Xunta de Galicia publica unhas Normas ortográficas do idioma galego que resultan inútiles na práctica pola súa esencia dupla e ambigua redacción.

1982. A RAG e o ILG aproban as Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, sancionadas pola Xunta de Galicia ó ano seguinte como a normativa oficial do galego.

1983. A Asociaçom Galega da Língua (AGAL) publica o Estudo crítico das Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, representativo do reintegracionismo "de máximos".

1986. A Comissão para a integração da língua de Galiza no Acordo Ortográfico Luso-Brasileiro solicita a plena incorporación do galego-português ó ámbito da lusofonía (Portugal, Angola, Mozambique, Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe, Guiné Bissau e Brasil).

1999/2000. Unhas declaracións de Carlos Casares favorables a unha reforma da ortografía propician unha nova fase pública do debate normativo caracterizada por unha máis firme e cordial vontade de converxencia (nomeadamente mínimos-normativa oficial).

2001. El Correo Gallego e O Correo Galego anuncian en portada que se está traballando sobre unha revisión da normativa actual.

 

Cultura Galega.org
Especiais / Arte / Comunicación / Música / Espectáculos / Historia / Lingua e Literatura / Sociedade /
Certames / Arquivos / Participa / Xénese / Alén da Terra / Zona Cultura / Colaboracións
Correo / Acerca de Cultura Galega.org


Cultura Galega.org é unha iniciativa do Consello da Cultura Galega
©Consello da Cultura Galega, 2000