Rui Madeira: O teatro veciño

"Tal vez Braga estea nestes intres en mellores condicións de ser Cidade da Cultura que Porto"

 


Por Xermán Hermida

Rui Madeira é o director da Compañía Teatral de Braga, un grupo fronteirizo nunha cidade fronteiriza. Un grupo que mestura a relectura dos clásicos teatrais coas expresións de vangarda. Un grupo privado cun obxectivo cultural público. Rui Madeira é tamén un home que transmite vontade de facer cousas a través dos seus ollos dun castaño purísimo, dos seus xestos de director de traballa. Está agora en Compostela, coa súa compañía, no ciclo "Camiños Teatrais", un primeiro paso de cara a creación dun espacio teatral que comprenda Galicia e o Norte de Portugal.

O circuito teatral portugués e pouco coñecido en Galicia, ¿Podería explicarnos que é a Compañía de Teatro de Braga?
A Compañía de Teatro de Braga é unha estructura teatral que ten xa vinte anos, é case vella. Pero ó mesmo tempo non é vella porque temos un horror enorme á funcionalización, mantemos no posible unha dinámica suicida, de tentar alterar sistematicamente as dinámicas artísticas, ben no núcleo central, ben nas persoas que convidamos todos os anos a traballar connosco. Somos tal vez das compañías de fóra de Lisboa que máis traballan con creadores convidados. A Compañía funciona nun grande teatro que está sofrer unha grande transformación. É un teatro do século pasado, que funcionaba como sala de acollida, como todos os teatros de Portugal. A producción artística se facía en Lisboa e despois xiraba polas provincias. Coa revolución alteráronse estes factores e se ocuparon algúns espacios artísticos, e pasados vintecinco anos hai unha estratexia de movemento cultural que ten como un dos obxectivos reestructurar e restaurar estes espacios pasando de ser espacios de acollida a espacios de creación.
Da compañía poderíamos dicir que é no contexto europeo é unha compañía alternativa, na medida en que non pertence ó estado, é privada, pero ten un obxectivo cultural público. Nesa perspectiva estamos nunha especie de novo orden da actividade artística e cultural que coa reorganización do espacio e coa alteración de estratexias de movemento cultural pensamos que en breve prazo en Braga a Compañía Teatral e o Teatro Circo pasarán a transformarse nun Centro Dramático, por ollar o caso galego, aínda que non se chamará así, senón que se chamará tal vez Centro Nacional das Artes do Espectáculo. Manterá o núcleo de producción artística na área do teatro pero terá tamén valencias nas áreas de música, do baile de creación do cinema. O teatro, que está a ser reestructurado, vai ter tres salas, unha de mil localidades, outra de douscentos lugares e unha sala-estudio de ensaio con cen lugares. Ademais terá un espacio museolóxico, unha librería, un café-concerto, unha zona comercial... Pretende ser un espacio multiusos que responda á cidade deste milenio.

"Na Compañía de Teatro mantemos tentamos alterar sistematicamente as dinámicas artísticas"

¿Como ve as relacións entre Galicia e o Norte de Portugal a nivel teatral?
Eu penso que son só afectivas, aínda están moito no nivel dos afectos entre as persoas. Tal vez é un momento moi importante porque funda relacións. Eu creo que o teatro é diferentes a outras artes porque nós traballamos con quen nos gusta, e iso para mín é fundamental. Véxoo todo dun xeito moi embrionario. Un documento como o manifesto "Comunidade de Teatro Galicia-Norte de Portugal" fundamenta unha sentida necesidade estratéxica. Desde o meu ponto de vista debe ser na afirmación da diferencia, e pola diferencia polas tensións artísticas é polo que nos debemos de entender. Este é o momento de afecto, e despois ha de vir o momento máis duro da creación artística. A creación artística sempre é algo violento, e eu anceio este embate, penso que todos temos algo que gañar con iso. Esta relación que agora se inicia debe axudar ó mellor coñecemento entre as zonas de fronteira, bater entre as fronteiras e procurar as identidades, pero o intercambio de experiencias ten tamén como obxectivo a estructuración do teatro nesta rexión transfronteiriza. Encontro diferencias moi importantes. Hai aspectos nos que Galicia está máis avanzada e outros nos que está menos. O intercambio é importante para coñecermos a realidade dos dous lados da fronteira. A partir de aí poden saír camiños que nos conducirán a obxectivos e a creacións que poderán dalgún xeito axudar a cimentar esta idea de Eixe Atlántico na que estamos envolvidos.

"As relacións teatrais entre Galicia e Portugal aínda están moito no nivel dos afectos entre as persoas"

¿Como ve esas relacións dentro de dez anos?

Non teño nin idea. É unha pregunta moi complexa, non sei que vai se de Europa nos próximos dez anos. Eu son Europeo, sobre todo cando estou noutro continente, pero non me gusta esta europa. Creo esta é unha europa do caos, e nese sentido é positivo, porque despois do caos virá algo. Penso que a europa do futuro, artísticamente ha de nacer nalgures no centro dos Balcanes. Vexo que os dez ou últimos quince anos da vella Europa non foron productivos desde o punto de vista artístico. Por non sei que pasará dentro de dez anos.

¿Como xorde esta idea de intercambios teatrais? ¿Ven desde a compañías, ou das institucións?
A partir das compañías, ou ó mellor a partir das persoas máis que das estructuras. Creo que iso tivo que ver cos contactos persoais entre os directores das compañías, que foron producindo unha reflexión, que se foron dando de conta das dificultades e das diferencias e aceptaron este camiño que, desde o meu punto de vista non é simple pero é un grande aliciente. Creo que é un camiño sobre todo de afirmación das diferencias. Non é un camiño de sedimentación institucional. Non foron os poderes quen o decidiu foron os artistas quen quiso. Partiu duna necesidade artística e non política. Se nós podemos axudar á política, estupendo.

Falando desas diferencias, ¿Cre que existe unha intercomprensibilidade suficiente, tanto a nivel lingüístico como a nivel de referentes teatrais para que o teatro galego sexa ben recibido en Portugal e o teatro portugués sexa ben recibido en Galicia?
Esa é unha grande sorpresa que agardo descubrir esta fin de semana. Creo que se serve para percibirmos esas dificultades é un paso moi significativo. Durante anos, pola política dictatorial nestes dous países, falouse sempre de pobos irmáns. Canto máis afastados estabamos, máis facíamos un discurso da irmandade. Se nos decatamos de que ó final a nosa irmandade non chega para entendérmonos, creo que iso é moi importante. Nós ousamos vir a Compostela con dous textos que non son portugueses. Iso é un xeito de afirmar a propia estructura artística de Braga e dicir nós facemos isto, e non a cuestión, un pouco moral de dicir, "Imos a España, temos que facer un texto galego, un texto portugués". Iso non explica ben a realidade artística. Percibírmonos do estado no que estamos é importante, as cousas deben ser organizadas de xeito que poidamos entendermos. Hai un grande interese polo coñecemento. Eu non son un amante irreflexivo de Galicia. Creo que as persoas, a culturas e o pobos débense afirmar nas diferencias. Os países son soberanos e é nesa soberanía que nos debemos entender. Creo que estes anos déronnos unha idea falsa sobre o outro. Hai novos camiños, ideas e cabezas a crear, e eu creo importante que partamos da nosa contemporaneidade para entendérmonos, máis que da idea das nosas raíces. As nosas raíces son pasadas, históricas, interpretadas. E hoxe hai persoas a traballar, como eu mesmo, que rapidamente buscan moita máis identidade nas cousas concretas do día a día que na procura do pasado que xa está plasmado e que é difícil de mover.

"Hai persoas a traballar que buscan máis identidade nas cousas do día a día que na procura do pasado"


¿Hai máis actividades programadas dentro dos intercambios?
Durante este ano vai facerse unha coproducción no que todas as compañías van participar para realizar un texto que se lle encargou a Vidal Bolaño [É unha obra sobre o secuestro do trasatlántico "Santa María" por un comando do Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL), formado por galegos e portugueses, para pedir a fin das dictaduras Franquista e Salazarista)]. Estamos a falar de facer outra producción para o ano na que a Compañía de Teatro de Braga estará máis involucrada co Centro Dramático. Esa idea, a de unha obra sobre José Afonso, é unha idea que comeza a tomar forza. Van representar "A Gaivota" de Chejov e "1Inferno" de Steven Berkoff, ¿por que seleccionaron estas obras? Son os espectáculos que neste intre temos en escea. No comezo do próximo mes imos realizar a estrea mundial de "Pintura Americana", de dous dramaturgos que traballan coa nosa compañía. Pensamos que estes dous espectáculos son unha mostra moi concreta da natureza do noso traballo. Nós traballamos en dúas áreas que se enfrontan. Por unha banda o que é o legado da dramaturxia universal, que facemos a través dos textos clásicos, e por outra banda as novas dramaturxias contemporáneas. Todo isto filtrado a través dunha relectura que facemos dos textos. Esas son as liñas nas que traballa a compañía. Nun comezo só íamos representar "A Gaivota" e fixemos un esforzo para traer tamén "1Inferno" para que o público teña a posibilidade de percibir o noso traballo.

"Os dous espectáculos que presentamos son unha mostra moi concreta da natureza do noso traballo"

Vostedes desenvolven en Braga unha iniciativa que son as "Alternativas Urbanas". ¿Que son exactamente?
É un proxecto que comezou hai catro anos e que empezou chamándose "Escola Teatro", despois pasou a denominarse "Públicos para o secúlo XXI" e agora "Alternativas Urbanas". Este proxecto consiste en que a compañía, ó tempo que desenvolve o seu traballo artístico, preocúpase da cuestión dos públicos. Os dous proxectos anteriores obxectivaban un traballo conxunto coa escola. Desde a área preprimaria á preuniversitaria, mediante obradoiros pretendía sensibilizar os novos públicos do pracer de ler, do pracer de explorar os textos coa idea de pasar a eses públicos os códigos de lectura dos espectáculos. Pretendíase que pasando ós públicos eses códigos, eses xóvenes públicos se tornasen mellores públicos. Nos próximos dous anos imos manter algunhas desas áreas nas escolas e imos avanzar cara o que chamamos a área urbana. A cidade crece e crea tensións sociolóxicas, e este proxecto contempla posibilidade de experimentación para a xuventude con obradoiros como artes plásticas sobre o efémero, como pintura e escultura efémeras. Tamén se tratan as artes da rúa, partindo das artes circenses. Tamén se desenvolven obradoiros de expresión musical e de creación de instrumentos a partir de obxectos atopados no lixo, video creación... Todo co asesoramento do departamendo de socioloxía da Universidade do Minho, e tendo sempre que ver coa idea de formación de público.

¿Cre vostede na posibilidade de que Braga chegue a ser Capital Europea da Cultura?
Vou dicir unha cousa terrible, que é que tal vez Braga estea nestes intres en mellores condicións de ser Cidade da Cultura que Porto. Non teño ninguna dúvida de que Braga chegue a selo no 2006 se non no 2004. Vexo que esa é a grande idea da proposta política que se fixo, que é obrigar á cidade a pensarse a medio prazo. É preferible ter unha cidade a pensar que pode ser Capital Europea da Cultura aínda que despois non o sexa. Ademais creo que Braga, pola súa historia, pola súa dimensión como terceira cidade de Portugal, por relacións económicas e de vida cotiá ten todas as razóns para asumirse potencial competencia para a cidade Europea da Cultura. Estaría moi ben que fose con Salamanca, que tamén está interesada e coa que hai relación moi fortes.


   

   
   
     
 

 

Cultura Galega.org
Especiais / Arte / Comunicación / Música / Espectáculos / Historia / Lingua e Literatura / Sociedade /
Certames / Arquivos / Participa / Xénese / Alén da Terra / Zona Cultura / Colaboracións
Correo / Acerca de Cultura Galega.org


Cultura Galega.org é unha iniciativa do Consello da Cultura Galega
©Consello da Cultura Galega, 2000