O Consello da Xunta aproba o proxecto da nova Lei de Turismo

O texto define o sector coma estratéxico

Galicia será a marca global que recolla todas as iniciativas de difusión encol do turismo no noso país. Así o recolle o proxecto da nova Lei de Turismo, que o Consello da Xunta aprobaba esta mañá e que por primeira vez contempla este sector como estratéxico. Entre outros aspectos, a proposta inclúe un catálogo de dereitos e deberes dos usuarios, clasifica os tipos de aloxamento e crea novos órganos coma o Consello Regulador de Turismo ou a Rede Galega de Oficinas de Turismo.

Nota oficial

O Consello da Xunta aprobou esta mañá o proxecto de Lei de turismo de Galicia, unha norma que recoñece por vez primeira o carácter estratéxico do sector, impulsa a súa profesionalización e autorregulación e aposta por un desenvolvemento turístico sustentable e de calidade, establecendo novos eidos para a cooperación interadministrativa e coa iniciativa privada.
O proxecto de lei responde á necesidade dun marco regulador do turismo que propicie a creación dun contorno competitivo que favoreza a actividade empresarial e a creación de emprego. A protección dos usuarios e dos recursos turísticos tamén se considera esencial no novo texto legal.
Deste xeito, o proxecto de lei pretende a promoción dun turismo sustentable, no que se integren a visión territorial, a ambiental, a cultural e a estritamente empresarial, na que se acade a maior rendibilidade económica, pero tamén social, protexendo os recursos especialmente significativos polos seus valores ambientais, culturais ou paisaxísticos.

O proxecto de lei recibiu informes favorables para a súa aprobación por parte do sector público, do privado e das entidades locais. Promove unha política de recursos humanos que aposte decididamente pola formación dos traballadores e pola extensión no uso das novas tecnoloxías e dos idiomas. Pretende un impulso do turismo mediante a revitalización de costumes, festas e tradicións populares e persegue a promoción e o estímulo dun sector turístico galego competitivo e de calidade. Velar por que as clasificacións dos establecementos turísticos se adecuen á realidade económica e social e aos niveis de calidade exixibles é unha das premisas do novo proxecto de lei.

Principios da nova lei

Entre os principios que inspiran a nova norma está a adecuación desta ao contexto internacional sobre o sector e, particularmente, á Comunicación da Comisión Europea do 17 de marzo de 2006 na cal se recoñece o potencial do turismo para xerar emprego e crecemento económico e o seu papel na preservación do patrimonio natural e cultural, así como a súa contribución ao diálogo intercultural e ao fortalecemento da propia identidade.
Doutra parte, o proxecto de lei persegue afondar nun desenvolvemento turístico sustentable e que garanta o emprego. O turismo de calidade é, segundo o novo documento, a única posibilidade de conseguir ganancias estables de competitividade no sector, de xeito que se acade unha mellora da produtividade, e non pola artificial redución dos prezos. Promover os valores e recursos propios, como elemento diferenciador da oferta turística e afondar na cooperación interadministrativa e co sector privado son outros dos principios inspiradores do texto. Así mesmo, promove a actualización da clasificación dos establecementos turísticos e a súa adecuación ás demandas do mercado, potencia o espazo rural e flexibiliza as categorías de empresas turísticas, co fin de abrir a porta a novas realidades.

Novidades da lei

O proxecto de lei fai fincapé na adaptación da lexislación á realidade social imperante e impulsa a profesionalización e autorregulación do sector, pero respectando e garantindo os valores propios da cultura e da identidade galegas, e promocionando Galicia como marca turística de calidade.
Outra das novidades incorporadas é a creación dun órgano consultivo encargado de colaborar coa consellería competente para garantir o cumprimento da normativa aplicable en materia de turismo, así como na ordenación, fomento e control da calidade dos establecementos e servizos do sector. A lei establece que no prazo dun ano a partir da súa entrada en vigor se constituirá o Consello Regulador do Turismo. Este pretende converterse no órgano de participación do sector na toma de decisións en materia de turismo, xa que neste órgano estarán representadas as asociacións máis representativas das empresas e dos profesionais do sector turístico, sendo un aspecto innovador e reinventándose o seu sentido estrito.

A ordenación da oferta turística e a referencia ás profesións e á disciplina turística (inspección e réxime sancionador) son outros dos puntos que aborda o novo borrador. Neste último aspecto salienta a actualización do importe das sancións e a tipificación dunha nova infracción como moi grave: a vulneración do dereito á intimidade dos clientes nos establecementos turísticos.
Outros aspectos novidosos da norma son a creación dunha Rede Galega de Oficinas de Turismo e a referencia específica ás comunidades galegas no exterior, coas que se afirma que se poderán acadar acordos en materia turística. Terase en conta a utilización non sexista da linguaxe e/ou das imaxes na publicidade das accións subvencionadas, especialmente na internet.

A estratexia é plenamente coherente coa posta en valor da cultura e identidade propias, preservación do patrimonio histórico-artístico, a lingua, a gastronomía, a artesanía e todos aqueles aspectos que nos caracterizan e distinguen doutros territorios.

Estruturación da lei

A nova lei estrutúrase nun preámbulo, dez títulos que comprenden 85 artigos e dúas disposicións adicionais, dúas disposicións transitorias, unha disposición derrogatoria e dúas disposicións derradeiras.
O título I define o obxecto e fins da lei e o seu ámbito de aplicación. Preténdese adaptar a lexislación á realidade social imperante nun dos sectores económicos de maior importancia da nosa comunidade, impulsando a profesionalización e autorregulación do sector, pero respectando e garantindo os valores propios da cultura e da identidade galega e promocionando Galicia como marca turística de calidade.

O título II establece a delimitación das competencias en materia de turismo, diferenciando as que corresponden ás distintas administracións e, de ser o caso, organismos autónomos, entidades de dereito público e empresas públicas. Esta regulación establece un soporte institucional que garante a eficacia no exercicio das competencias e a colaboración e coordinación entre as instancias que as teñan atribuídas.

A través deste título, incorpórase o Consello Regulador do Turismo de Galicia. Tamén se recolle neste segundo título a Rede de Oficinas de Turismo e a posibilidade de subscribir acordos entre a Xunta e as entidades representativas das comunidades galegas no exterior.
Dereitos e deberes dos usuarios turísticos

O título III está dedicado aos usuarios turísticos. A lei, que os define como as persoas que utilizan ou reciben un servizo ou ben turístico como destinatarios finais, recolle un catálogo de dereitos e obrigas, e establece que deben ser as administracións públicas competentes as que velen polo seu respecto e cumprimento.

No título IV afróntase a ordenación da actividade turística, fixando conceptos esenciais para levala a cabo, como son os recursos de interese turístico, entre os que se citan expresamente o Camiño de Santiago e o conxunto do litoral galego, ou os territorios de preferente actuación turística. Así mesmo, establécese que a Administración deberá procurar a mellora da calidade dos servizos turísticos a través da posta en marcha das actuacións pertinentes ao respecto e tendo en conta as implicacións urbanísticas que poidan supoñer as actuacións turísticas.
Neste título tamén se estipula que na promoción dos recursos turísticos se promoverá a proxección interior e exterior de Galicia como marca turística e global de calidade. Ademais, contense a regulación dos concellos turísticos, fixando as condicións necesarias para obter esta denominación e os servizos que deberán prestarse neles.


Ordenación da oferta

O título V aborda a ordenación da oferta turística. O proxecto de lei pretende configurar o marco xurídico dos servizos e establecementos turísticos e fixar as condicións básicas que deben reunir para respectar e protexer non só o medio, a paisaxe e a cultura galegas, senón tamén os dereitos e a dignidade das persoas que reciben estes servizos, sen que en ningún caso se vexa limitada a súa liberdade de empresa e tratando de protexerse contra o intrusismo profesional. O texto estipula o conxunto de dereitos o obrigas correspondentes ás empresas turísticas, definidas como as persoas físicas ou xurídicas que, de xeito habitual e con ánimo de lucro, prestan servizos no ámbito da actividade turística.

O proxecto de lei considera como establecementos turísticos os de aloxamento, restauración, intermediación e os complexos turísticos, se ben tamén recoñece o carácter turístico de determinadas actividades complementarias, tales como salas de festas, campos de golf, actividades deportivas, balnearios...
Entre os requisitos exixidos para a realización da actividade turística, destaca a exixencia de autorización turística previa e a súa inscrición no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Comunidade Autónoma de Galicia, que segundo os casos será obrigatoria ou potestativa.

Neste mesmo título, regúlanse as empresas de aloxamento turístico, establecendo unha clasificación aberta que permite fixar regulamentariamente establecementos non previstos na lei. Neste proxecto legal suprimíronse categorías ata agora existentes, pero de pouca virtualidade práctica na nosa comunidade, coma eran os aloxamentos en réxime de aproveitamento por quendas.

Por outra banda, preténdese impulsar o turismo rural e o agroturismo, distinguindo dentro desta categoría hoteis rurais e casas de aldea, e permitindo a incorporación por vía regulamentaria doutras categorías.

En canto ás empresas de restauración, pasan a dividirse en dous grupos -restaurantes e bares-cafeterías - fixándose regulamentariamente o seu concepto e categorías.

No capítulo dedicado ás empresas de intermediación, recóllense as axencias de viaxe e centrais de reservas, incluídas as que operan a través da internet. Faise referencia tamén aos complexos turísticos, figura non prevista na normativa anterior, pero da que a realidade impón a súa incorporación.
Servizos complementarios

O título VI contén a ordenación das empresas e actividades de servizos complementarios, aquelas que non sendo estritamente turísticas, inciden de xeito relevante no ámbito turístico, como por exemplo empresas dedicadas a espectáculos e actividades recreativas, actividades de aventura ou natureza, deportivas, de transporte turístico ou parques acuáticos, entre outras.
Un dos obxectivos da lei é impulsar a profesionalización do sector, motivo polo que no título VI se fai referencia ás profesións turísticas, especialmente aos guías turísticos, sendo obxecto de fixación regulamentaria as condicións de acceso, ámbito de actuación e demais requisitos precisos para o exercicio desta profesión.


Promoción e fomento do turismo

No título VIII recóllense as medidas para a promoción e fomento do turismo. O proxecto de lei busca un impulso do turismo mediante a revitalización de costumes, festas e tradicións populares, incluso declarando algunhas como festas de interese turístico nacional galego.
Tamén se busca desestacionalizar e diversificar a oferta turística potenciando os diversos tipos de turismo existentes na nosa terra: o rural e de interior, o de costa, o cultural, o de convencións e congresos, o náutico, o termal, ou o gastronómico, entre outros. Así mesmo, fomentarase a modernización e profesionalización do sector e das súas infraestruturas, estimulando a mellora da calidade e da competitividade da oferta turística.
Esta actividade de fomento reforzarase sobre todo a través de campañas de promoción e mediante a concesión de subvencións e axudas, pero tamén se considera importante a formación continúa dos traballadores do sector, polo que se impulsará a subscrición de acordos e convenios coas universidades para a elaboración de programas e planos de estudos en materia turística.

Disciplina turística


O título IX actualiza a normativa existente sobre disciplina turística, facendo referencia por unha parte á inspección turística e por outra ao réxime sancionador. O obxectivo que se persegue é a consecución da máxima eficacia e respecto á legalidade vixente, así como a máis escrupulosa garantía dos dereitos dos administrados. Como novidades máis salientables, ademais da actualización dos importes das sancións, homoxenéizase o prazo de prescrición das infraccións e sancións e fíxase unha nova infracción moi grave, a vulneración do dereito á intimidade dos clientes.

Deste xeito, establécese que as infraccións leves poderán sancionarse con multa de entre 300 e 900 euros. As infraccións graves, con multa de entre 901 e 9.000 euros. As infraccións moi graves, con multas de entre 9.001 ata 90.000 euros. Así mesmo, en determinados supostos poderán impoñerse sancións accesorias ás multas como a suspensión da actividade turística ou do exercicio profesional, a clausura definitiva do establecemento ou revogación do título administrativo habilitante para o exercicio da actividade; ou a perda da posibilidade de obter subvencións e outras axudas económicas da Administración durante un prazo de ata cinco anos.

No título X regúlase a mediación como fórmula de resolución de conflitos que poidan xurdir en materias reguladas no proxecto de lei, podendo crear a Administración da Comunidade Autónoma mecanismos de mediación de conformidade co establecido na lexislación vixente sobre a materia.
A norma conclúe coa articulación dun réxime de dereito transitorio respectuoso cos dereitos adquiridos polos afectados pola promulgación da nova lei. Deste xeito, os concellos que no momento da entrada en vigor do actual proxecto normativo tivesen acadado a cualificación de concellos turísticos manterana sempre e cando cumpran os requisitos previstos nela.

A lei entrará en vigor ao mes da súa publicación no Diario Oficial de Galicia