A Idade Media en Imaxes

A mostra Da Terra de Lemos ao Reino de Galicia permítenos entender o noso Medievo

Resumir a Idade Media galega en doce imaxes é algo complexo. No entanto, facemos a tentativa, da man de Sabela Pato, comisaria da exposición Da Terra de Lemos ao Reino de Galicia. Esta mostra, que fechou o pasado domingo en Ourense e que inicia agora a súa itinerancia, fai un percorrido por esta época a partir deste condado. Como complemento, e tirado da mesma mostra, achegámoste unha completa cronoloxía que che guiará a través deses séculos.

A exposición trata, entre outras cuestións, a importancia política de Galicia coma reino na configuración política da Península medieval, a loita entre os nobres e a monarquía polo poder ou a importancia dos dominios nobiliarios. As conexións atlánticas do país, o comercio, o monacato ou a decadencia das liñaxes nobles galegas son outros ámbitos que se poden comprender mellor achegándose esta proposta.

Para alén de compilar pezas, a exposición supuxo un importante traballo de investigación así coma a elaboración de materiais coma mapas ou cronoloxías de grande interese para coñecer a nosa Historia. Segundo explica Pato, “aínda que hai moitas investigacións sobre a Galicia da época e se introducen referencias nos libros de texto, o certo é que punto de vista sobre a Idade Media continúa sendo o paradigma da reconquista e da repoboación. Entón esta imaxe exemplifica que aínda carecemos de elementos básicos para a investigación histórica desta época, coma cronoloxías mapas e diagramas. E cando se queren para unha exposición ou un evento deste tipo, teñen que ser elaborados ex-novo”.

Logo de rematar en Ourense, a mostra comezará esta primavera a súa andaina en Monforte amosando todas as súas pezas orixinais. A posteriori, boa parte dos contidos da mesma servirán de base para o futuro centro de interpretación que se instalará na torre da vila de Lemos. O proxecto, que reuniu unha ampla selección de pezas orixinais da nosa Idade Media, contou co comisariado de Anselmo López Carreira e de Sabela Pato, e montouse co apoio da Dirección Xeral de Turismo e mais do Xacobeo, ademais da colaboración do Concello de Monforte.

Mapa do Reino de Galicia

Mapa do Reino de Galicia

“Ao longo da Idade Media Galicia era unha entidade xeográfica e política recoñecida en toda Europa e áreas colindantes. Na cartografía a zona noroccidental da península coñecese todo este tempo como Galicia, e é á área baixo dominio musulman a que se denomina Hispania”. Fonte: Sabela Pato. Da terra de Lemos ao Reino de Galicia Terceira Persoa

Mapa de M. Lafuente

Mapa de M. Lafuente

“Este mapa introduciuse na mostra para facer referencia a como se trata Galicia na historiografía tradicional, na que se oculta como realidade política. É un mapa de 1850 fundamental para a historiografía, o autor traduce Jalikia, que é o termo dos musulmáns para falar da antiga Gallaecia, por Reino de León”. Fonte: Sabela Pato. Da terra de Lemos ao Reino de Galicia Terceira Persoa

Cabaleiro en cota de malla

Cabaleiro en cota de malla

“Esta imaxe do cabaleiro fai referencia á sociedade estamental de Galicia na Idade Media. Á nobreza encoméndaselle a función de defender a sociedade. A peza apareceu no castelo de Araúxo, en Lobios, e fai referencia a esta actividade. Os castelos son expresión da territorialización feudal no interior do reino, alén de ser mostra de arquitectura defensiva”. Fonte: Sabela Pato. Da terra de Lemos ao Reino de Galicia Terceira Persoa

Furna do abade Espasando

Furna do abade Espasando

“A organización do territorio complétase coa rede monástica que chega ás zona agrarias mais afastadas, desde a época sueva. Esta furna pertence ao antigo mosteiro de S. Vicente do Pino, que era o que artellaba o territorio na Terra de Lemos. Data do século X, unha data bastante temperá, aínda que temos pezas anteriores coma a lauda fundacional de S. Pedro de rocas do VI. Estas pezas amosan o vigor dunha tradición monacal moi temperá e amosa que o espazo non estaba baldío e que existía unha continuidade poboacional, xa estaba había habitantes antes da reconquista”. Fonte: Sabela Pato. Da terra de Lemos ao Reino de Galicia Terceira Persoa

O Foral do Bo  Burgo de Castro Caldelas

O Foral do Bo Burgo de Castro Caldelas

O que nos amosa a historia é que a teórica pirámide de poder do sistema feudal non era así. Había unha serie de poderes en constante litixio entre os señores feudais legos e monacais, ás veces aliándose coa monarquía que tiña un concepto mais centralizador. Outro poder na liorta son as cidades, que precisan desligarse dos señores feudais e nas que se apoia o monarca para tirarlles poder aos señores feudais. Entón a monarquía crea cartas forais que recoñecen os dereitos dos veciños da cidades e a organización municipal. O foral de Castro Caldelas é un destes documentos, que foi concedido por Fernando II en 1170 e traduciuse en 1228 ao galego. Este é o primeiro documento que se conserva en galego ao norte do río Miño”. Fonte: Sabela Pato. Da terra de Lemos ao Reino de Galicia Terceira Persoa

Epifanía de Santo Estevo de Ribas de Miño

Epifanía de Santo Estevo de Ribas de Miño

“O románico é a expresión plástica da plenitude da sociedade galega. A peza probablemente pertence ao obradoiro do Mestre Mateo, polo seu estilo, e está vencellado entón ao Pórtico da Gloria. É unha peza excepcional que estivo enterrada moitos anos na base de San Estevan de Ribas de Miño. Estes traballos son tamén a expresión dun reino plenamente integrado na elite da cultura europea. Só así se pode entender o Pórtico da Gloria e mesmo a tradición lírica recollida nos cancioneiros”. Fonte: Sabela Pato. Da terra de Lemos ao Reino de Galicia Terceira Persoa

Tombo A

Tombo A

“É un documento excepcional, mandouno facer o arcebispo Xelmírez, e recolle as doazóns e os privilexios que lle fixeron á igrexa compostelá os devanceiros de Afonso VII. Realmente é unha operación de mercadotecnia para estimular a xenerosidade deste rei. As doazóns non están ordeadas cronoloxicamente, senón segundo a relación que o doante ten con Afonso VII. Faise arredor do 1129 e amosa o equilibro institucional do reino. O feito de que estea elaborado na igrexa e dirixido ao rei permite ver a estreita alianza entre a igrexa compostelá e a realeza co trono en León, amosa a bicefalia do reino”. Fonte: Sabela Pato. Da terra de Lemos ao Reino de Galicia Terceira Persoa

Mapa do reino de Afonso VI e de Urraca

Mapa do reino de Afonso VI e de Urraca

“É un mapa político que amosa ata onde chegou o Reino de Galicia”. Fonte: Sabela Pato. Da terra de Lemos ao Reino de Galicia Terceira Persoa

Foro partido por ABC e Moeda da Traslatio

Foro partido por ABC e Moeda da Traslatio

Falan do agromar que experimentan as sociedades europeas en xeral e a galega en particular entre os séculos XI e XIII. Os dous elementos son sintomáticos das bases deste esplendor que son o desenvolvemento agrícola e mais o comercio. En Galicia a agricultura vese favorecida co contrato de foro, que garante a posesión prolongada da terra. As moedas son expresión do dinamismo do comercio. Esta moeda de Fernando II ten a imaxe do traslado do apóstolo, e é moi interesante porque está acuñada na ceca compostelá. Aquí facíase moeda e iso tamén fala do poder daquel reino”. Fonte: Sabela Pato. Da terra de Lemos ao Reino de Galicia Terceira Persoa

A tumba de inés de castro

A tumba de inés de castro

Pasamos á Baixa Idade Media. No marco do litixio entre a nobreza e mai a entende formada pola monarquía e o episcopado, a nobreza busca desprenderse do poder da Igrexa. Para isto, optan por unha proposta atlantista. Deste xeito vencéllanse a Portugal con alianzas matrimoniais, entre outras fórmulas. Coa nobreza están tamén as cidades, que ven que unha opción atlantista beneficia o comercio. Os Condes de Lemos están presentes en todo este litixio, e unha das imaxes mais representativas pode ser a tumba de Inés de Castro, que pertence a esta liñaxe e casa cun dos reis de Portugal. Na tumba vemos como alterna o escudo dos Castro co do reino de Portugal”. Fonte: Sabela Pato. Da terra de Lemos ao Reino de Galicia Terceira Persoa

Portapaz do Conde de Benavente

Portapaz do Conde de Benavente

“A opción atlantista fracasa, e a partir deste momentos as grandes liñaxes galegas vanse substituíndo con outras foráneas. No século XV xa coincide coa revolución irmandiña. Este portapaz dóallo o Conde de Benavente á catedral de Ourense logo da contenda que mantivera cos Osorio, última liñaxe dos Condes de Lemos. Durante a loita houbo grandes desfeitas na catedral e o portapaz é un xeito de gañar o favor da catedral e se redimir polos destrozos. Logo de gañar o de Benavente, favorecido polos reis católicos, escíndese o Bierzo das posesións dos Lemos, polo que tamén vemos neste momento como se configura o mapa da actual comunidade autónoma, que ata entón non coincidia”. Fonte: Sabela Pato. Da terra de Lemos ao Reino de Galicia Terceira Persoa

Cronoloxía do Reino Medieval de Galicia.
Da terra de Lemos ao Reino de Galicia Terceira Persoa