A facturación das empresas culturais caeu máis dun cincuenta por cento desde o inicio da pandemia

O CCG publica o primeiro barómetro cultural sobre o impacto da crise sanitaria na industria cultural galega

As empresas experimentaron unha caída da facturación de máis dun 50%, un 6% dos traballadores xa foron despedidos e un 10% poderían perder o seu emprego nos vindeiros meses. Catro de cada dez empresas culturais terán dificultades para afrontar o pagamento de impostos e seguros sociais. O ámbito máis afectado, en case todos os aspectos, é o das artes escénicas, incluídas as musicais. Estes son os datos nada optimistas que ofrece o primeiro Barómetro da Cultura Galega, un amplo estudo realizado polo Observatorio da Cultura Galega do CCG, que ofrece os primeiros datos sobre o impacto da pandemia sobre a economía cultural do país.


Máis de 300 empresas dun universo total de 1318, distribuidas nos diferentes ámbitos temáticos da cultura, participaron no informe realizado polo Observatorio da Cultura. O estudo, que nace con vontade de actualizarse cada semestre para responder así á cambiante situación da pandemia e ás decisións tomadas polas administracións, ofrece unha panorámica difícil para o ámbito cultural galego.

Cese de actividade
As entrevistas amosaron que un 48,5% das empresas culturais galegas tivo que cesar a súa actividade a causa do estado de alarma ás que se lle engadiu un 5,3 % que tamén tiveron que facelo por razóns técnicas e operativas. No sector das artes escénicas e musicais, esta cifra incrementouse ata o 82,4%. As empresas vinculadas ás artes visuais, o audiovisual e multimedia foron as que en maior medida puideron manter a súa actividade habitual, se ben incluso entre estas esa porcentaxe fica por debaixo do 28%. O número de empresas culturais que mantivo unha actividade normal durante o estado de alarma foi ínfimo.

Durante esta situación, un 38,6% das empresas solicitaron un ERTE, con maior frecuencia nas artes escénicas e no sector do libro e a prensa. Tamén foi máis habitual entre as de maior volume de facturación e maior volume de empregados.

Unha vez rematado o estado de alarma, no momento de realización da enquisa, só desenvolve unha actividade normal o 43,2% das empresas culturais, aínda que esta porcentaxe descende moito máis no ámbito das artes escénicas (só un 21,6%), onde ademais un 29,4% das empresas seguen inactivas.

Caída de facturación
A caída de facturación provocada pola crise sanitaria é superior ao 50% nos primeiros meses do ano, pero para o 37,6% das empresas a redución foi mesmo superior ao 75%. A caída nos ingresos é máis habitual canto menor é a empresa en termos de facturación. A maior parte das empresas da cultura galega prevén caídas de entre o 26% e o 50% (un 29,4%) ou de entre o 51% e o 75% (un 27,4%). Un 16,2% das empresas estiman que a caída da facturación podería superar o 75%. De novo, é no sector das artes escénicas onde un maior número de empresas (un 68,5%) estiman caídas da facturación de máis do 50%. As empresas con volumes de facturación por debaixo dos 150.000 euros son as que agardan maiores reducións.

Despedimentos
O 9,2% das empresas culturais víronse obrigadas a realizar despedimentos. O máis habitual foi despedir a 1 ou 2 persoas (un 64,3 % das que realizaron este procedemento) pero un 10,7% tiveron que despedir a máis de 10 persoas. O 17,8% das empresas prevén facer máis recortes nos vindeiros meses. En función das previsións indicadas, calcúlase que as empresas culturais barallan despedir ao 9,4% do persoal contratado antes da crise. Son as empresas de artes escénicas, de novo, as que máis prevén a realización de despedimentos (un 25,5%).

Problemas na coxuntura
Os problemas que están a afrontar as empresas da cultura galega neste escenario tipifícanse do seguinte xeito: o cese ou caída de actividade dos clientes e o conseguinte descenso na demanda (81,5%), problemas de tesourería (53,1%) e a dificultade de pagar impostos e seguros sociais (39,3%). A maiores, existen outras problemáticas derivadas da especifidade dalgúns ámbitos, como as limitacións de aforo nas artes escénicas. O 58,1% das empresas son pesimistas sobre a evolución do negocio a curto prazo, e o 43,2% non agarda que a situación mellore nos vindeiros doce meses.

As políticas públicas
As empresas suspenden aos tres niveis da Administración (estatal, autonómica e local), se ben a administración mellor puntuada é a estatal (4,54), seguida da autonómica (3,86) e a local (3,12). Entre as medidas reclamadas para reactivar o sector, as máis citadas son as axudas directas ou as subvencións a fondo perdido (45,2%) seguidas da supresión ou rebaixa de impostos ou seguros sociais (40,9%) e das axudas fiscais (40,5%).

Malia todo, 8 de cada 10 empresarios non contemplan pechar o negocio, pero entenden que a recuperación non vai ser inmediata e precisará dun apio decidido da administración en forma de axudas e rebaixas de impostos.