Escritores ante o espello dos datos

A AELG publica os resultados da enquisa aos seus asociados

O escritor galego ten unha media de 54 anos, é maioritariamente home (un 63%) e nun 90% con estudos universitarios. Son corredores de fondo, con máis de 20 anos de deicación á escritura, e cunha elevada produción editorial, que de media se plasma en máis de 17 publicacións e con certa frecuencia publica artigos en medios de comunicación. Aínda así, os ingresos pola súa obra son moi reducidos, supoñendo menos de 1000 euros brutos anuais. Isto supón que as ganancias por dereitos de autor son menos dun 10% dos seus ingresos totais anuais. A súa dedicación á escrita é esporádica, aínda que moi marcada por periodos de intensidade. Só un 17% dedícanse exclusivamente á literatura, se ben aquí se inclúen os xubilados.

Estes son os grandes trazos manifestados no informe de resultados previo á preparación do libro branco da Asociación de Escritoras e Escritores en lingua galega. Este informe está confeccionado cos resultados das enquisas realizadas aos socios da entidade.

Nos datos presentados obsérvase a predominancia masculina de asociados a AELG, pero nesta fotografía obsérvase unha maior presenza de mulleres conforme a idade baixa. O xénero máis habitual é a narrativa, co que publicaron un 70% dos asociados, se ben un 48% dos autores declararon ter escrito e publicado poesía. O 89% dos autores non tiveron nunca un axente literario.

Os datos revelan un colectivo moi pouco profesionalizado. Segundo o informe, "o 73% do colectivo entregou algunha vez unha obra para a súa publicación sen mediar un contrato", se ben "case a metade do colectivo (45%) tivo algunha vez problemas ou diverxencias relevantes coas editoriais, mais o 27% non fixo nada ao respecto". A maior parte deles se iniciron na escrita aos 36 anos, aínda que os autores do informe sinalan que este dato pode ter que ver con que os autores consideren que se converten en escritores a partir dalgún fito (premio, publicación).

As profesións están moi marcadas. A docencia é a actividade principal (36,2%), funcionariado (9,9%), xubilado (8,5%) ou xornalistas (4,3%). A remuneración por dereitos de autor varía moito en función dos xéneros. Os autores exclusivamente dedicadso á poesía non chegan aos 200 euros de media, mentres que os de narrativa obteñen 1795 euros tamén de media ao ano polas súas diferentes publicacións.

Os autores son moi críticos coa promoción da literatura galega na televisión actual. O 52% consideran que o apoio da TVG é baixo, aínda que a Radio Galega "está algo mellor valorada, mais só o 11% afirma que o labor de promoción é alto".