O goberno aproba o decreto de creación do Consello de Centros Museísticos de Galicia

Establece as funcións e composición deste órgano asesor adscrito á Consellería de Cultura

O Consello da Xunta aprobou o decreto de creación do Consello de Centros Museísticos de Galicia, o órgano asesor adscrito á Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades previsto na Lei de museos que entrou en vigor o ano pasado. Entre as súas funcións inclúe propor actuacións e iniciativas para mellorar o funcionamento do Sistema Galego de Centros Museísticos, así como ditaminar sobre a creación, modificación ou supresión de centros. Segundo a Xunta contribuirá a coordinar as políticas públicas de todas as administracións e entidades privadas, tendo en conta que Galicia ten arredor de 90 institucións museísticas rexistradas na nosa Comunidade, nas que se inclúen centros de titularidade pública e privada.

Segundo avanza a Xunta a través do comunicado posterior ao Consello de Goberno, este órgano estará composto por unha presidencia, unha vicepresidencia e unha secretaría e oito vogalías onde haberá unha ampla representación das principais entidades do ámbito cultural e museístico. En concreto, estarán representados os centros museísticos de titularidade e/ou xestión pública autonómica, propostos pola persoa titular do órgano directivo con competencias en centros museísticos. Tamén haberá representación dos centros museísticos das entidades locais, neste caso a proposta da Federación Galega de Municipios e Provincias. Tamén dos centros museísticos de titularidade privada, cunha rotación entre os distintos centros por cada período de renovación. Inclúese ademais unha persoa en representación do Consello da Cultura Galega ou da Real Academia Galega de Belas Artes ao igual que unha persoa en representación das tres universidades públicas galegas proposta polo Consello Galego de Universidades. Do mesmo xeito, tamén haberá unha persoa en representación das fundacións, asociacións e entidades de dereito público ou privado, de carácter profesional, político, sindical, cultural, educativo ou relixioso de Galicia, por proposta da persoa titular do órgano directivo competente en materia de centros museísticos. Establecerase unha rotación entre as ditas entidades, fundacións e asociacións por cada período de renovación. E a maiores designarase unha persoa de recoñecido prestixio. O Consello de Centros Museísticos de Galicia funcionará en pleno ou en comisión permanente e poderá establecer grupos de traballo específicos por razón da materia.