Xénero e Documentación

Créditos

Promove:
            Comisión de Igualdade do CCG
            xenero@consellodacultura.org
Coordinación: 
            Mariam Mariño Costales
            Carmen Pérez Pais
Deseño:
            Miguel Alonso Fachado
Produción:
            Ozono Multimedia SL

ISBN 978-84-96530-91-1
Depósito legal: C 1533-2009

© Consello da Cultura Galega, 2009
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 957 202 Fax 981 957 205
correo@consellodacultura.org
Web: http//www.consellodacultura.org

galeria fotográfica