Agadic saca a licitación tres coproducións de danza para o Centro Coreográfico

Os espectáculos terán que representarse canda menos tres veces e obterán ata 18.000 euros da axencia

Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Consellería de Cultura, Educación e Universidade fixo público o anuncio de licitación para a contratación, en réxime de coprodución, de tres espectáculos de danza en calquera das súas modalidades, así como a súa estrea e exhibición. Esta contratación insírese no programa de coproducións de espectáculos que a Agadic desenvolve a través do seu Departamento de Produción Coreográfica (Centro Coreográfico Galego). Segundo os pregos de licitación a Agadic seleccionará os tres proxectos que maior puntuación acaden segundo os criterios de valoración e asinará un contrato de coprodución con cada un dos seus autores. A aportación económica da Agadic para cada contrato será, como máximo, de 18.000 euros, impostos incluídos o que en ningún caso será superior ao 80% do orzamento total do proxecto. A Agadic ademais cederá a sala de ensaios do Centro Coreográfico Galego. Os tres espectáculos terán que ofrecer a estrea do espectáculo así como a realización dun mínimo de dúas representacións a maiores, durante a duración do contrato fóra das Redes xestionadas pola Agadic.

Poderán presentar os seus proxectos as persoas, físicas ou xurídicas, así como as sociedades civís e comunidades de bens –ou calquera outra agrupación de persoas sen personalidade xurídica propia–, así como as unións temporais de empresas, dedicadas profesionalmente á produción escénica, que desenvolvan maioritariamente súa actividade na Comunidade Autónoma de Galicia, quedan exceptuadas as asociacións e restantes entidades sen fins de lucro. A coproductora asumirá toda relación laboral e/ou mercantil coas persoas que formen parte da coprodución.

No mes de xuño a Plataforma de Afectadas polo Centro Coreográfico facía público un comunicado co apoio da Asociación de Actores e Actrices de Galicia, Academia Galega de Teatro, Asociación de Produtores Técnicos de Espectáculos de Galicia, Emprendo Danza e Escena Galega, reclamando á Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) e á Consellería de Cultura "que en 2020 manteña e reforce orzamentariamente o Programa de coproducións de espectáculos de danza" que contou cun orzamento de 50.392 euros en 2019-2020.